booking@vmservices.hu  |  Telefonon 08.00 - 22.00 között:  +32/489/580-327  vagy  +36/30/409-33-88

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

 1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA

1.1 A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a V&M Services SNC. által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a cég adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

1.2 A jelen Tájékoztató a Felhasználók által megadott Személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

1.3 A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) rendelkezéseit.

1.4 Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a honlapokon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az adott honlap üzemeltetőjén ill. az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

1.5 Foglalásának feldolgozásához, illetve a transzfer szolgáltatás és bármely egyéb kapcsolódó tevékenység (pl. számlázás) teljesítéséhez cégünk bizonyos személyes adatokat kér Öntől. Az információgyűjtést akkor végezzük, amikor Ön a regisztráció alkalmával, illetve foglaláskor megadja adatait (pl. név, cím, telefonszám, e-mail cím, különös gondoskodási igénnyel kapcsolatos információ).

Az Ön adatait cégünk a szolgáltatások nyújtásához használja fel. Adatait ugyancsak felhasználhatjuk az Önnel való adminisztratív vagy operatív célú kapcsolattartás céljából.

1.6 Azáltal, hogy személyes adatait a rendelkezésünkre bocsátja, tudomásul veszi és hozzájárul személyes adatainak a V&M Services SNC. által a jelen Szabályzatban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelő kezeléséhez, ideértve az adatoknak a V&M Services SNC. alkalmazottai által a jelen szabályzatban foglaltak szerinti felhasználását, valamint továbbítását is. Amennyiben Ön különös gondoskodásra szorul, és ehhez segítséget kér, valamint fizikai állapotával kapcsolatos információkat is rendelkezésünkre bocsát, azzal hozzájárul ahhoz és felhatalmazza cégünket arra, hogy ezen adatokat felhasználhassuk, illetve a szükséges mértékben továbbíthassuk annak érdekében, hogy a szolgáltatás biztosításáról intézkedhessünk.

1.7 Az Ön által megrendelt szolgáltatások vagy információ zavartalan biztosítása érdekében szükséges lehet az Ön adatainak külső személy felé történő továbbítása. Az ilyen és a fent nevezett célok érdekében cégünk a megbízásából adatkezelőként eljáró személyek számára a jelen szabályzatban megszabott célokból vagy az Ön által jóváhagyott egyéb célokból hozzáférést biztosíthat az Ön adataihoz.

1.8 Ön ezennel tudomásul veszi és kifejezetten jóváhagyja, hogy a V&M Services SNC. az ilyen hozzáférés biztosításáról szóló minden külön értesítés nélkül továbbíthatja az Ön adatait az alábbi adatkezelők felé: minden olyan cég, amely a V&M Services SNC. számára szolgáltatásokat nyújt.

 1. ADATBIZTONSÁG

2.1 Cégünk megfelelő műszaki-biztonsági intézkedéseket tesz az Ön személyes adatainak védelme és biztonságos tárolása érdekében, valamint hogy azokat jogosulatlan hozzáféréstől, felhasználástól, megváltoztatástól vagy a jogosulatlan törléstől megóvjuk. Különleges figyelmet fordítunk a személyes és pénzügyi adatok biztonságos továbbítására.

Cégünk felhasználhatja az Ön adatait elemzési, minőségfejlesztési, szolgáltatásfejlesztési célokra, a weboldal teljesítményének javítása, valamint a szolgáltatásoknak az Ön igényeire szabása céljából.

Az Ön erre vonatkozó jóváhagyása önkéntes alapon történik. Bármikor, indoklás nélkül, díjmentesen leiratkozhat.

Honlapunk használata során az Ön böngészőprogramja cookie-kat tárol az Ön számítástechnikai eszközén. A foglalás során az Ön által használt böngésző és számítástechnikai eszköz által a weboldalunknak küldött adatokat tároljuk. Az adatokat statisztikai célokra és szolgáltatásaink fejlesztéséhez használjuk, kizárólag összesített formában.

 1. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, MÓDJA

3.1 Az Adatkezelők a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően

kezelik.

3.2 A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelők az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten

használják fel.

3.3 Az Adatkezelők a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezelik. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az

Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelők bármelyike az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

3.4 Adatkezelők a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzik. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

3.5 A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

3.6 Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

3.7 Az Adatkezelők bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelők érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

3.8 Az Adatkezelők rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

3.9 Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

3.10 Az Adatkezelők gondoskodnak a Személyes adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelők minden olyan harmadik felet felhívnak, akik részére Személyes adatokat továbbít.

3.11 Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelők nem kötelesek adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

 1. KAPCSOLATTARTÁS

4.1. A V&M Services SNC. elérhetősége

Ha adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben gyakorolni szeretné a jogait, vagy panaszt szeretne benyújtani, az alábbiakban megadott e-mail vagy postai úton az alábbi címre küldött levélben forduljon hozzánk:

E-mail: contact@vmservices.hu

Levelezési cím: V&M Services SNC. Avenue du Yorkshire 6, Brüsszel, Belgium, 1200.

 1. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAI – MIT JELENTENEK?

A személyes adatok élő személyhez tartoznak, akit az adatokból egyértelműen azonosítani lehet. Idetartozik különösen az Ön neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, különleges elbánással kapcsolatos igénye. Az azonosítás elvégezhető önmagából az információból vagy egyébként az adatkezelő birtokában lévő vagy várhatóan a birtokába kerülő bármely más információval összekapcsolva.

 1. HOGYAN GYŰJTJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

A weboldalunkon, e-mailen, telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül gyűjtjük az Ön személyes adatait.

 1. MIÉRT GYŰJTJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT? (ADATKEZELÉSI CÉLOK)

A következő célokra gyűjtjük és használjuk fel az Ön személyes adatait:

7.1 Az Ön foglalásának feldolgozása érdekében, a következő adatokat gyűjtjük ezzel a céllal: az igénylő  neve, állandó lakcíme, telefonszám, e-mail és IP-cím, valamint az utas indulási és érkezési helye, neve, címe, telefonszáma.

7.2 A tőlünk vásárolt szolgáltatások teljesítésére, a következő adatokat gyűjtjük ezzel a céllal: az utas neve, telefonszáma, e-mail címe, különleges ellátással kapcsolatos igénye (különleges személyes adatok), repülőjáratának adatai, foglalási kódja, V&M Services fiókjának adatai.

7.3 Az Önnel folytatott kommunikációra (például a járat fennakadása esetén) a következő adatokat gyűjtjük: név, telefonszám, repülőjáratának adatai.

7.4 Nyitott foglalásokra vonatkozó figyelmeztetések küldésére. A következő adatokat gyűjtjük ezzel a céllal: Kiválasztott indulási hely és úti cél, járat, indulás és érkezés időpontja, utasok száma, a kiválasztott viteldíj típusa, a viteldíj teljes összege, a foglalás típusa (normál, VIP, csoportos), kiválasztott szolgáltatások, a V&M Services SNC. weboldalán beállított nyelv.

7.5 Adminisztratív és jogi célok támogatására, például a csalás megelőzésére szolgáló szűrésre, biztonsági és védelmi célokra. A következő adatokat gyűjtjük ezzel a céllal: az utas neve, címe, telefonszáma, IP-címe, földrajzi adatai, foglalási és tranzakciós előzményei.

7.6 A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezéseinek betartására. A következő adatokat gyűjtjük ezzel a céllal: számlázással kapcsolatos személyes adatok, a különleges segítséget igénylő személyekre vonatkozó adatok, járatfennakadás vagy járattörlés esetén a kötelezettségeink teljesítésével kapcsolatos személyes adatok.

 1. KÜLÖNLEGES SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

8.1 Bizonyos esetekben a személyes adatok különleges kategóriáit, így az egészségi állapotra vonatkozó adatokat is kezelnünk kell (különleges személyes adatok), például amikor Ön különleges segítséget igényel tőlünk és/vagy a repülőtér üzemeltetőjétől (úgymint egészségügyi szolgáltatás biztosítása), vagy amikor biztonsági okokból utazási alkalmasságáról tájékoztat minket (például, ha Ön állapotos, vagy az allergiájáról tájékoztat minket).

8.2 Az Ön különleges személyes adatainak kezeléséhez meg kell szereznünk az Ön kifejezett hozzájárulását, ellenkező esetben lehet, hogy nem tudjuk nyújtani a kért szolgáltatásokat. Felhasználhatjuk adott esetben az Ön különleges személyes adatait jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében, illetve a kötelező jogi előírásoknak való megfelelés biztosításához. A tőlünk igényelt szolgáltatások teljesítése során a kötelező jogi rendelkezések miatt szükség lehet arra, hogy az Ön különleges személyes adatait külső felekhez továbbítsuk.

 1. PROFILALKOTÁS

Profilalkotás a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat az Önhöz fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen az egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják. Cégünk szolgáltatásainak ismertetése, igénylése és teljesítése során profilalkotást nem végez.

 1. AZ ADATEKEZELÉS JOGALAPJA

10.1 A jelen Adatvédelmi nyilatkozat jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló Általános Adatvédelmi Rendelet, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (GDPR”) képezi, vagyis az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

10.2 A jelen Adatvédelmi nyilatkozat adatkezelési tevékenységek végrehajtásához az információszabadságról szóló törvény alapján az Ön hozzájárulása szükséges. 2018. május 25-étől kezdődően a GDPR adatkezelési tevékenységek az Ön hozzájárulása alapján fognak történni.

10.3 Milyen következményei vannak, ha a személyes adatok átadását megtagadom/elmulasztom

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a felsorolt személyes adatokra a teljesítéséhez és a szolgáltatások nyújtásához szükségünk van. Ha nem bocsátja rendelkezésünkre a kért személyes adatokat, akkor egyáltalán nem vagy csak részben fogjuk tudni biztosítani a kért szolgáltatásokat.

Ha Ön visszavonja, vagy nem adja meg a hozzájárulását a 8. pontban említett különleges adatok felhasználásához, akkor lehet, hogy egyáltalán nem vagy csak részben fogjuk tudni biztosítani a kért szolgáltatásokat.

 1. MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

11.1 A jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott céloknak megfelelően a szükséges ideig vagy a vonatkozó jogszabályokban előírt elévülési határidőig őrizzük Ön személyes adatait.

Nem őrizzük a személyes adatokat az indokoltan szükségesnél hosszabb ideig: a megkötött szerződés teljesítésétől (vagyis a V&M Services fiók törlésétől) számított öt évig annak érdekében, hogy megfeleljünk az adatmegőrzésre vonatkozó jogszabályoknak, valamint további 5 évig a pénzügyi célú ellenőrzések adatbiztosítása érdekében.

11.2 Ha bírósági vagy fegyelmi eljárást kezdeményeznek, akkor a személyes adatokat az eljárás megszűnéséig meg kell őrizni, ideértve az esetleges jogorvoslat időtartamát, azt követően polgári jogi követelések esetén ezeket az adatokat törölni kell, miután a polgári jog szerinti elévülési idő letelt.

Hozzájárulás alapján történő adatkezelés esetén a személyes adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig történik.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI KEZELÉSE

12.1 Ha az Ön személyes adatait a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban nem érintett új célra szeretnénk felhasználni, mielőtt az új adatkezelésre sor kerül, küldünk Önnek egy értesítést, amelyben ismertetjük mindazokat a feltételeket, amelyek az új adatkezelésre vonatkoznak. Ha szükséges, az új adatkezelési tevékenység megkezdése előtt hozzájárulást is kérünk Öntől.

 1. AZ ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATBAN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

13.1 Az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok alapján Ön jogosult arra, hogy:

 • kérelmezze a személyes adataihoz való hozzáférést,
 • kérje a személyes adatainak helyesbítését,
 • kérje a személyes adatainak törlését,
 • kérje a személyes adatok kezelésének korlátozását,
 • kérje az adathordozhatóságot,
 • tiltakozzon a személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotás elleni tiltakozást; illetve az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos egyéb jogokat),
 • visszavonja a hozzájárulását, illetve panaszt nyújtson be az illetékes felügyeleti hatósághoz.

13.2 Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, kérelmezze a személyes adataihoz való hozzáférést.

13.3 Ön jogosult arra, hogy másolatot kérjen az adatkezelés tárgyát képező személyes adatairól. Azonosítás céljából további információkat kérhetünk Öntől, vagy ügyintézési költség címén indokolt díjat számíthatunk fel, ha további másolatokat kér

13.4 Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Az adatkezelés céljától függően Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

13.5 Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk a személyes adatainak törlését, mi pedig kötelesek vagyunk törülni ezeket a személyes adatokat. Ebben az esetben nem tudunk további szolgáltatásokat nyújtani Önnek.

13.6 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk a személyes adatok kezelésének korlátozását. Ebben az esetben megjelöljük az érintett adatokat, amelyeket csak bizonyos célokból kezelhetünk.

13.7 A tiltakozáshoz való jog és az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok

Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon nálunk személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, illetve kérheti tőlünk, hogy a továbbiakban ne kezeljük az Ön személyes adatait.

13.8 Ezenkívül, ha az Ön személyes adatait jogos érdekünk alapján kezeljük, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

13.9 Ezenkívül bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy automatizált döntéshozatallal kapcsolatos egyedi ügyekben emberi beavatkozást kérjen. Tájékoztatjuk Önt, hogy a V&M Services SNC. nem alkalmaz automatizált döntéshozatali mechanizmust.

13.10 Az adathordozhatósághoz való jog

Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (vagyis digitális formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy – amennyiben a továbbítás technikailag megoldható – kérje ezeknek az adatoknak továbbítását egy másik adatkezelőnek anélkül, hogy ezt akadályoznánk.

13.11 A hozzájárulás visszavonásához való jog

Ha az Ön személyes adatainak kezelése a hozzájárulása alapján történik, indokolás nélkül bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Ha Ön visszavonja a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan nekünk adott hozzájárulását, akkor lehet, hogy egyáltalán nem vagy csak részben tudjuk biztosítani a kért szolgáltatásokat (pl. különleges segítség esetén, ha a különleges adatok feldolgozására van szükségünk).

13.12 A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Ha Ön úgy gondolja, hogy a személyes adataival visszaéltek, a helyi adatvédelmi hatósághoz is fordulhat és panaszt nyújthat be, elsősorban a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban.

 1. HOGAN VÉDJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

14.1 A V&M Services SNC. eleget tesz a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében fennálló kötelezettségeinek azzal, hogy

 • naprakész állapotban tartja a személyes adatokat;
 • biztonságosan tárolja és semmisíti meg őket;
 • nem gyűjt vagy őriz túlzott mennyiségű adatot;
 • védi a személyes adatokat elvesztéstől, visszaéléstől, jogosulatlan hozzáféréstől és nyilvánosságra kerüléstől, illetve gondoskodik arról, hogy megfelelő technikai intézkedések legyenek, amelyek védik a személyes adatokat.

14.2 Megtesszük a megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket személyes adatai megóvása érdekében a véletlen vagy törvényellenes megsemmisítéssel vagy a véletlen elvesztéssel és módosítással, illetve a jogosulatlan továbbadással vagy hozzáféréssel szemben – különösen például, amikor a feldolgozás része az adatok hálózati továbbítása –, valamint a feldolgozás minden törvényellenes formájával szemben.

14.3 Ennek megfelelően a V&M Services SNC. egyebek mellett különböző szintű hozzáférési jogosultságokat alkalmaz az adatokra, ami biztosítja, hogy az adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férjenek hozzá, akiknek ismerniük kell az adatokat ahhoz, hogy a munkájukból fakadó vagy azzal kapcsolatos kötelezettségeiket teljesíteni tudják.

Különleges figyelmet fordítunk a személyes adatok biztonságos továbbítására. Az ilyen jellegű adatok az Ön számítógépéről a V&M Services SNC. foglalásokat kezelő szerverére kódolt csatornákon keresztül jutnak el.

 1. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK MEGOSZTÁSA

15.1 Tevékenysége során a V&M Services SNC. igénybe veheti különböző adatkezelők és külső szolgáltatók szolgáltatásait, hogy a V&M Services SNC. nevében és az ő utasításai szerint konkrét célokból kezeljék és feldolgozzák az Ön személyes adatait.

15.2 Az adatkezelők a személyes adatokat legfeljebb annyi ideig kezelhetik, amíg a velük kötött adatkezelési szerződés érvényes és hatályos, vagy amíg az adatmegőrzésre vonatkozó hatályos jogszabályok értelmében az Ön adatait meg kell őrizniük.

15.3 Az Ön személyes adatait a következő csoportokba tartozó külső felek (címzettek) tudomására hozhatjuk az alábbiakban ismertetett célokból:

 • utazási irodák és más külső felek, akiken keresztül Ön utazást vagy egyéb szolgáltatásokat foglal;
 • külső szolgáltatók, akiknek a szolgáltatásait weboldalunkon, illetve alkalmazásunkon vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül megvásárolta
 • egyéb társaságok a kért szolgáltatás nyújtása érdekében;
 • a megbízásunkból az ügyfelek körében szolgáltatást végző külső felek;
 • egyéb külső felek, akikkel adatfeldolgozás érdekében működünk együtt;
 • külső felek, úgymint ügyvédi- és könyvelőirodák, bíróságok, egyéb testületek vagy szolgáltatók az Önnel kötött szerződések érvényesítése vagy alkalmazása érdekében;
 • kormányzati hatóságok és bűnüldöző szervek (például a rendőrség és felügyeleti hatóságok), ha kérik, és kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, jogaink, illetve ügyfeleink, munkatársaink és eszközeink biztonságának védelme érdekében.

15.4 Külső szolgáltatók

Ha weboldalunkon, illetve alkalmazásunkon vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül egy külső szolgáltató szolgáltatását vásárolja meg a vásárlás megkönnyítése érdekében az adott szolgáltatóhoz továbbítjuk az Ön személyes adatait.

Az ilyen külső felek által végzett adatfeldolgozás tekintetében az adott külső felek adatvédelmi szabályzatait is figyelembe kell venni. Kérjük, hogy ilyen esetekben az adott cég adatkezelési gyakorlatát illetően tanulmányozza az adott külső fél weboldaláról elérhető adatvédelmi szabályzatot.

15.5 Adatkezelők

A V&M Services SNC. bizonyos külső feleket alkalmaz, akik közreműködnek a tőlünk vásárolt szolgáltatások értékesítésében és/vagy teljesítésében. Ezek a külső felek a következő szolgáltatásokat nyújtják:

 • utazás szervezés
 • reptéri transzferszolgáltatások
 • IT-támogatási szolgáltatások
 • könyvelés

15.6 Telefonos ügyfélszolgálat

Telefonos ügyfélszolgálatunk a jelen Adatvédelmi nyilatkozat és a vonatkozó jogszabályok szerint kezeli az Ön személyes adatait.  Az elektronikusan, postán és e-mailben beérkező panaszokat archiváljuk, és azokat összekapcsolhatjuk más foglalási adatokkal esetleges későbbi panaszkezelési célokból.

15.7 Kormányzati hatóságok és bűnüldöző hatóságok:

Továbbíthatjuk az Ön személyes adatait kormányzati hatóságokhoz vagy bűnüldöző szervekhez, például a rendőrséghez és a felügyeleti hatóságokhoz, ha kérik, és kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírások alapján vagy a jogaink, illetve ügyfeleink, munkatársaink és eszközeink biztonságának védelme érdekében.

 1. COOKIE-K

16.1 A weboldalunk használata során a cookie-kat a böngészője az eszközén tárolja. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha a cookie-kat letiltja, lehet, hogy az Ön böngészőjében nem fog megfelelően működni a weboldalunk. Célunk biztosítani, hogy weboldalunkon a látogatók megtalálják, amit keresnek, és a leginkább releváns információkat nyújtsuk nekik. A cél elérése érdekében eltárolhatjuk és felhasználhatjuk az Ön adatait, a weboldalunk és szolgáltatásaink minőségének javítása, a szolgáltatás fejlesztése, a weboldal teljesítményének fejlesztése céljából.

16.2 Ameddig a V&M Services SNC.-fiókjába nem jelentkezik be, ezeket az adatokat anonimizált formában használjuk fel az előző mondatban ismertetett célokra. Ez azt jelenti, hogy a nevét és az Önt esetlegesen azonosító egyéb jellemzőket egy másik azonosítóval helyettesítjük annak érdekében, hogy ne lehessen Önt természetes személyként beazonosítani, és ezt a használati profilt nem fogjuk az Önre vonatkozóan tárolt más adatokkal összekötni.

 1. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK MARKETING CÉLOKRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSA

17.1 Az Ön által megadott információkat harmadik fél részére marketing céllal nem adjuk ki.

 1. AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT VÁLTOZÁSAI

18.1 Ha a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot megváltoztatjuk, az aktuális változatot közzétesszük a www.vmservices.hu weboldalon

 1. KÜLSŐ WEBOLDALAK

19.1 Az Ön kényelme és tájékoztatása érdekében a www.vmservices.hu weboldal más weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy e weboldalak tulajdonosai és üzemeltetői más cégek és szervezetek, amelyek a miénktől eltérő biztonsági és adatvédelmi szabályzatokkal rendelkeznek. A V&M Services SNC. nincs befolyással az ilyen weboldalakon található vagy azokon keresztül elérhető információkra, anyagokra, termékekre és szolgáltatásokra, és azokért nem vállal felelősséget.

 1. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

20.1 A V&M Services SNC. nem vállal felelősséget azért, ahogyan engedélyezett esetben külső felek a saját céljaikra felhasználják az Ön személyes adatait. Ilyen esetben a külső fél tekintendő adatkezelőnek is, ezért további információkért olvassa el az ő adatvédelmi szabályzatukat.

 

Ez az Adatvédelmi nyilatkozat 2018. május 25.-től hatályos.